Tuesday, April 3, 2012

Sulit na Bakasyon... Ganda ng Pilipinas
View from Dalton Pass (boundery between Nueva Ecija and Nueva Vizcaya)

1 comment: